fbpx

, HotProhlášení o ochraně osobních údajů – Yoga Experience Center z.s.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajůYoga Experience Center, z.s. se sídlem: Hábova 1565/10, IČ: 06233376. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 1. Zdroje osobních údajů:
 • přímo od subjektů údajů
 • velkoobchod
 • distributor
 • veřejně přístupné rejstříky,
 • seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, pohlaví, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, datum)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 1. Kategorie subjektů údajů:
 • zákazník správce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 1. Kategorie příjemců osobních údajů:
 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 1. Účel zpracování osobních údajů
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany soukromí se uplatní pokud užíváte webové stránky, které poskytuje nebo provozuje společnost Yoga Experience Center, z.s.

IČO:06233376 (“YEC” nebo “my”). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem info@joga.academy

Jaké údaje shromažďujeme?

Cookies

Na stránce se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč. Většinou slouží k uložení individuálního nastavení.

Vložený obsah z webů třetích stran

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku. Jedná se zejména o příspěvky na sociálních sítích, např. Youtube.

Analytika

Analytika slouží k zjištění toho, co čtete a co vás zajímá. Dále k odhalování chyb a detekci bezpečnostních hrozeb.

K sběru analytických dat používáme Google,Google Analytics, MailChimp, Yoast Hotjar. Díky tomu máme informace o vašem prohlížeči, IP adresu a odkud jste na stránku přišli. Slouží k zjištění, který obsah se vám líbí, odkud jste se o webu dozvěděli a také jak bych měl technicky web upravit, aby byl pro návštěvníky přívětivější. Po 14 měsících se vše maže a zůstávají jen anonymní souhrnná data.

Sdílení a zpracování údajů

Vaše data nejsou s nikým sdíleny.

Zpracovatelé jsou fyzické anebo právnické osoby, které se starají o výše uvedené osobní data.

Marketing a reklama

Google (Google Ireland Limited) – Tato společnost má přístup k osobním údajům jako je IP adresa, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky anebo zdali máte povolené technologie jako Flash, Java. Předává se přes reklamní systém Google AdWords, Google Analytics a MailChimp.

Technika

Forpsi  (poskytovatel webhostingu) – Jedná se o hostingovou platformu, kde jsou uložené soubory, databáze a emaily. Všechny tyto společnosti musí mít splňovat nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation.

Závěr

Tento web byl vytvořen tak, aby pro jeho provoz bylo potřeba minimum osobních dat.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů není smlouvou. Může se kdykoliv změnit, změnou však nejsou nijak dotčena vaše práva.

Web využívá redakční systém WordPress a je aktualizován neprodleně pokud je vydána bezpečnostní aktualizace.

Datum revize: 1.2. 2023